Name New Grade New Belt
Taye Neville 6th Kyu
Anthony Yung 7th Kyu Sho
Cecilia Yung 7th Kyu Sho
Jakub Gabrych 7th Kyu Sho
Matteo Clementi 7th Kyu Sho
Oliver Brennecke 7th Kyu Sho
Hadley Neville 8th Kyu
Jake Hadley 8th Kyu
Kacper Damian 8th Kyu
Wiktor Wisniewski 8th Kyu
Carl Hadley 8th Kyu
Josh Hadley 8th Kyu
Paul Weekes 8th Kyu
Kai Presland 9th Kyu
Olivia Bishop 9th Kyu
Jay Aiston 10th Kyu
Ruhi Goswami 10th Kyu