Name New Grade New Belt
Eren Ozaydin 2nd Kyu
Jem Ozaydin 5th Kyu Sho
Scott Childs 5th Kyu Sho
Ashton Mahoney 6th Kyu Sho
Liam McKibben 6th Kyu Sho
Thomas Sparrow 6th Kyu Sho
Tamzine Mahoney 8th Kyu
Luke Dungay 9th Kyu
Tyler-Jay Ford 9th Kyu
Luca Varadi 10th Kyu